Stichting CropEye (hierna genoemd “CropEye”) is gevestigd te Epe en heeft als postadres:
Ericaweg 41, 8162 PR Epe

CropEye adviseert en staat op alle andere mogelijke wijzen dagelijks bedrijven, overheden en organisaties ten dienste. Dit operationeel, strategisch en organisatorisch adviseren en begeleiden van land- en tuinbouwbedrijven, midden en klein bedrijf, organisaties, overheden en ondernemingen gebeurt zowel telefonisch, schriftelijk als met een bedrijfsbezoek. CropEye hecht veel waarde aan goede advisering en begeleiding, daarom vindt zij het ook belangrijk dat er duidelijke ‘spelregels’ zijn:  Voor haar en voor u. Deze spelregels staan hieronder in de Algemene Voorwaarden van CropEye zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland te Arnhem.

1. Algemeen
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van en alle overeenkomsten met CropEye
    ter zake dienstverlening, zoals bijvoorbeeld advisering, kennismakelaardij, innovatieregie etc.
b. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn 
    overeengekomen.

2. Offerte/opdracht
a. Alle offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk is bepaald dat zij onherroepelijk zijn, en hebben
    -tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald- een geldigheidsduur van veertien dagen, te rekenen vanaf de datum van de
    offerte en/of aanbieding.
b. Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand door schriftelijke aanvaarding door CropEye van een opdracht, dan wel
    door uitvoering van een opdracht door CropEye.
c. De omvang van de werkzaamheden onder een overeenkomst wordt bepaald door de offerte, inclusief de wijzigingen
   die naderhand in overleg worden aangebracht.

3. Prijzen
a. De door CropEye opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van
    overheidswege worden opgelegd.
b. Door CropEye in catalogi of anderszins kenbaar gemaakte prijzen binden CropEye niet. Na totstandkoming van de
   overeenkomst is CropEye gerechtigd de overeengekomen prijzen per 1 januari van elk kalenderjaar te verhogen.
   Deze verhoging wordt schriftelijk medegedeeld aan de klant. Indien deze verhoging groter is dan 6% t.o.v. het
   eerder overeengekomen bedrag  zal de klant gerechtigd zijn de overeenkomst te annuleren, mits hij zulks binnen
   veertien dagen na kennisneming schriftelijk aan CropEye mededeelt. De klant heeft in geval van annulering geen 
   recht op schadevergoeding.

4. Uitvoering van de overeenkomst
a. De overeenkomst zal worden uitgevoerd binnen de, in overleg met de klant, in de offerte genoemde (geschatte)
   termijn, tenzij dat redelijkerwijze niet haalbaar blijkt. In geval overschrijding van de termijn dreigt, zal CropEye zo
   spoedig mogelijk met de klant overleggen. CropEye zal echter niet door het enkel overschrijden van de termijn
   zonder ingebrekestelling in verzuim zijn.
b. Met de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht verbindt CropEye zich tot niet meer dan bij het
   uitvoeren van de opgedragen werkzaamheden te streven naar een voor de klant bruikbaar resultaat.
c. CropEye adviseert naar beste weten en volgens de kennis van zaken van dit ogenblik, hetgeen tevens betekent
   dat CropEye niet kan instaan voor onbekende schadelijke gevolgen die als gevolg van het geadviseerde zijn ontstaan
   ten tijde van de advisering.
d. Ter zake niet publiek-toegankelijke gegevens van de klant die CropEye in het kader van de uitvoering van de
   overeenkomst onder zich krijgt zal CropEye geheimhouding betrachten, in die zin dat CropEye deze gegevens
   nimmer als rechtstreeks naar de klant herleidbaar naar buiten zal brengen. Een verdergaande
   geheimhoudingsverplichting zal uitsluitend gelden indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk wordt overeengekomen.
e. Resultaten in wat voor vorm dan ook  zullen op anonieme basis openbaar zijn, tenzij op verzoek van de klant
   schriftelijke geheimhouding wordt overeengekomen.
f. Een eventuele geheimhoudingsplicht van CropEye geldt niet voor zover zij daarmee in  strijd zou handelen met de
   wettelijke taken en verplichtingen van CropEye.

5. Verplichtingen en verantwoordelijkheid klant
a. In geval van innovaties, ideeën en soortgelijke zaken waarbij de klant de kern van het idee aanreikt is de klant
   verantwoordelijk voor rechtmatigheid van het gebruik van dat idee en kan CropEye nooit aansprakelijk worden
   gesteld voor inbreuk op patentrecht, plagiaat e.d.
b. In geval van open source projecten is de klant verplicht conform open sourcing te handelen. Consequenties die
   voortkomen uit een niet nakomen hiervan en die leiden tot schade in beeldvorming van CropEye kunnen leiden tot
   een claim tot schadevergoeding tot maximaal 5x het bedrag van de aannemingssom met een minimum van 25000 €.

6. Betaling
a. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. CropEye zal de klant hiertoe een gespecificeerde
   factuur zenden.
b. Is in de opdrachtbevestiging of overeenkomst geen vaste prijs opgenomen, dan staat tussen partijen vast dat het te
   betalen bedrag door CropEye zal worden bepaald door nacalculatie op basis van de bij CropEye gebruikelijke
   tarieven en methoden.
c. CropEye behoudt zich het recht voor om periodiek facturen te zenden. CropEye kan te allen tijde vooruitbetaling
   verlangen, dit dient dan wel in de opdrachtbevestiging of overeenkomst opgenomen te zijn.
d. Bij niet-tijdige betaling is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, de wettelijke rente verschuldigd vanaf de
   vervaldag alsmede alle ter zake van de incasso gemaakte kosten.
e. De wederpartij kan bij betaling geen beroep doen op compensatie, inhouding of opschorting.
f. Ingeval een tussen CropEye en cliënt overeengekomen afspraak voor een bezoek e.d., binnen 24 uur voorafgaand
   aan het tijdstip van de afspraak, door cliënt wordt geannuleerd, is cliënt 50% van het uurtarief verschuldigd. Cliënt
   ontvangt hiervoor een factuur.

7. Aansprakelijkheid
a. CropEye is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan CropEye te wijten
   tekortkoming in de uitvoering van haar verplichtingen. Indien CropEye uit hoofde van de in de vorige zin bedoelde
   contractuele aansprakelijkheid en/of uit andere hoofde aansprakelijk is, geldt dat CropEye  uitsluitend aansprakelijk
   is voor directe schade van de klant tot een maximum bedrag van € 10.000 dan wel tot ten hoogste het bedrag
   dat de klant uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd is indien dit bedrag hoger is.
b. Deze beperking van de aansprakelijkheid van CropEye geldt niet indien er sprake is van opzet of grove schuld aan
   de zijde van CropEye, of door haar bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte en/of ingeschakelde personen.
c. In geen geval zal de aansprakelijkheid van CropEye uitgaan boven het bedrag dat onder de door haar afgesloten
   bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor uitkering in aanmerking komt.
d. De klant vrijwaart CropEye  en/of de door CropEye bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen
   voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade voortvloeiende uit de toepassing
   of het gebruik van de werkzaamheden van CropEye door de klant of een ander aan wie de klant de resultaten van
   de werkzaamheden ter beschikking heeft gesteld, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de kant van 
   CropEye en/of de door CropEye bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen.

8. Klachten
a. De klant kan geen beroep meer doen op het feit dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt
   indien hij/zij niet binnen bekwame tijd nadat hij/zij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken
   daarvan schriftelijk kennis heeft gegeven aan CropEye.
b. Klachten ten aanzien van facturen, uiterlijk waarneembare gebreken aan het geleverde en redelijkerwijze bij 
    kennisneming van adviezen waarneembare onjuistheden of afwijkingen van de opdracht dienen binnen vier weken 
    na factuurdatum schriftelijk bij CropEye  te worden ingediend, bij gebreke waarbij elk beroep op deze 
    tekortkomingen en/of onjuistheden vervalt.

9. Ontbinding
CropEye zal gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden en vergoeding van de hierdoor te lijden schade te eisen van de klant, in het geval de klant toerekenbaar niet aan zijn verplichtingen voldoet, indien hij/zij surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, indien de klant overlijdt, of -in geval van een rechtspersoon- deze wordt ontbonden, of als het bedrijf van de klant wordt geliquideerd.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op overeenkomsten met CropEye is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen zullen in eerste instantie berecht worden door de bevoegde rechter in Utrecht, tenzij CropEye de voorkeur mocht geven aan de rechter ter plaatse van de vestiging of woonplaats van de klant, of dwingend recht anders voorschrijft.

 24-08-2022